مبانی اقتصاد شامل چه مفاهیمی است؟

مبانی اقتصاد شامل چه مفاهیمی است؟پیش از صحبت در مورد مبانی اقتصاد باید با مفهود اقتصاد…